Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

Regulamin "Książka na telefon"
Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem

PRZEPISY OGÓLNE:
1. Z usługi "Książka na telefon" mogą korzystać mieszkańcy Rudnika nad Sanem, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
2. Usługa dostawy i odbioru materiałów bibliotecznych jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 w naszej placówce bibliotecznej.
4. Zamówione materiały biblioteczne będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Publicznej raz w tygodniu.
5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
a/ okazać dowód tożsamości,
b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
7. Z usługi "Książka na telefon" nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH:
Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:
- 3 woluminy książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc
Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW:
Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach oraz pomagają w doborze literatury.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi "Książka na telefon".
3. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Kierownika Biblioteki.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

Pobierz regulamin - pdf

Copyright MOK