Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bezpłatne oprogramowanie dla biblioteki

Obecnie on-line

 

Regulamin wypożyczalni
Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem

§1
1. Z wypożyczalni mogą korzystać:
  • bezpłatnie stali mieszkańcy miasta i gminy Rudnik nad Sanem
  • za kaucją zwrotną - czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami miasta i gminy Rudnik nad Sanem
§2
1. Z wypożyczalni nie mogą korzystać czytelnicy chorzy na choroby zakaźne lub u których w rodzinie panuje taka choroba.
§3
1. Przy zapisie czytelnik powinien:
  • okazać się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, studencka)
  • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu wypożyczalni
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych
2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
§4
1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza 41.
2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie czytelnikom korzystanie z usług biblioteki, umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych.
3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§5
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do domu 5 książek na okres 1 miesiąca.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki o kolejny miesiąc, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
4. Książki i inne źródła informacyjne z księgozbioru podręcznego biblioteka udostępnia na miejscu.
§6
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki.
§7
1. Od czytelników zamiejscowych pobiera się kaucję w wysokości 15 zł za 1 wolumin. Przy wypożyczaniu książek nowych o większej wartości, równowartość wypożyczanej książki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik powinien wpłacić kwotę w wysokości aktualnej ceny danej książki. Cenę ustala bibliotekarz.
4. Czytelnik, do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszty w kwocie 3 zł, upomnienie telefoniczne: telefon stacjonarny - 1 zł; telefon komórkowy - 2 zł.
§8
1. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książek, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe skreślony z rejestru czytelników. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
3. W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem czytelnicy mogą zwracać się do kierownika biblioteki.

 

Copyright MOK